ترولی بیمارستانی استیل

ترولی بیمارستانی استیل

ترولی گرم بیمارستانی سینی دار تمام استیل دارای 9 طبقه جهت نگهداری سینی ظرفیت 36 عدد سینی ابعاد تقریبی 11775150