فر ته چین

فر ته چین

فر ته چین پز گازی طول 64 سانتیمتر عرض 62 سانتیمتر ارتفاع 70 سانتیمتر امکان ساخت به صورت برقی را