دستگاه ذرت لبو باقالی

دستگاه ذرت لبو باقالی

دستگاه ذرت مکزیکی و لبو باقالی با چتر طول 191 سانتیمتر عرض 75 سانتیمتر ارتفاع 191 سانتیمتر بدنه استیل نگیر