پارو پیتزا استیل

پارو پیتزا استیل

پارو پیتزا استیل برای انتقال خمیر پیتزا به داخل فر و خارج کردن پیتزا طول 35 سانتیمتر ارتفاع با چوب