تستر 6تایی

تستر 6تایی

تستر شش عددي هتلي مجهز به یک سینی حاوی خرده های نان و تایمری با صدای زنگ بلند می باشد.