دستگاه روغن گیری صنعتی

دستگاه روغن گیری صنعتی

دستگاه روغنگیری ظرفیت بازدهی ۲۰ کیلوگرم در ساعت دستگاه روغن گیر صنعتی دستگاه روغنگیری با توان بازدهی ۲۲ کیلوگرم در

کره گیر

کره گیر دانه های روغنی

دستگاه کره گیری با توان بازدهی 120کیلوگرم در ساعت از تمامی دانه های روغنی ، کره فندق کره پسته کره